شرایط استرداد و کنسلی بلیط سواری

  • بلیط هایی که بیش از یک ساعت به زمان حرکت سرویس آنها باقی مانده است شامل 10 درصد هزینه کنسلی می باشند.
  • بلیط هایی که کمتر از یک ساعت به زمان حرکت سرویس آنها باقی مانده است شامل 50 درصد هزینه کنسلی می باشند.
  • بلیط هایی که زمان حرکت آنها سپری شده است شامل 50 درصد هزینه ی کنسلی می باشند.
  • هزینه کنسلی بلیط سفرهای خارجی تابع قوانین بلیط های داخلی نبوده و شرکت مسافربری براساس سیاست های داخلی شرایط کنسلی راتعیین می کنند.
  • حداکثر زمان برای کنسلی و لغو بلیط 7 روز بعد از تاریخ حرکت می باشد.
  • فرایند استرداد بلیط تنها با مراجعه حضوری به پایانه و شرکت مسافربری مورد نظر انجام میشود.
  • بلیط هایی قابل استرداد هستند که استفاده نشده باشند.